Александар Пулејков

Judicial Officer in Skopje, Macedonia (FYROM)

Visit my company website

Третина столетие Извршител, поранешен Адвокат и Стручен Соработник во Окружниот Стопански суд Скопје и Стопанскиот суд на Македонија

Врши јавни овластувања на извршување судски одлуки и порамнувања, нотарски акти, управни акти, одлуки на странски суд и арбитражни одлуки

bio sinopsis

en

  • Work
    • Извршител Александар Пулејков